کانال تندخوانی

۱۳۹۴-۰۶-۱۱

زهرا کارگر

زهرا کارگر هنر آموز دوره تند خوانی رکورد ۲۷۰ کلمه در ۱۵ ثانیه با ۵۰ % درک مطلب