کانال رسمی ما در تلگرام https://telegram.me/phrsir

2015-09-02

زهرا کارگر

زهرا کارگر هنر آموز دوره تند خوانی رکورد 270 کلمه در 15 ثانیه با 50 % درک مطلب