تصویر

2015-09-24

زهرا زارعیان 3893 کلمه در دقیقه درک مطلب50%

2015-09-10

ترتیل و ترجمه گویای 1

ترتیل و ترجمه گویای 1 شامل 15 جزء از قرآن است با ترتیل استاد شاطری و ترچمه گویا جهت تسلط بیشتر بر روانخوانی ، ترتیل ، […]
2015-09-10

ترتیل و ترجمه گویای 2

ترتیل و ترجمه گویای 2 شامل 15 جزء دوم  قرآن  با ترتیل استاد شاطری و ترچمه گویا جهت تسلط بیشتر بر روانخوانی ، ترتیل ، تجوید […]
2015-09-10

بازی پرورش مغز و حافظه