تصویر

۱۳۹۴-۰۷-۰۲

زهرا زارعیان ۳۸۹۳ کلمه در دقیقه درک مطلب۵۰%

۱۳۹۴-۰۶-۱۹

ترتیل و ترجمه گویای ۱

ترتیل و ترجمه گویای ۱ شامل ۱۵ جزء از قرآن است با ترتیل استاد شاطری و ترچمه گویا جهت تسلط بیشتر بر روانخوانی ، ترتیل ، […]
۱۳۹۴-۰۶-۱۹

ترتیل و ترجمه گویای ۲

ترتیل و ترجمه گویای ۲ شامل ۱۵ جزء دوم  قرآن  با ترتیل استاد شاطری و ترچمه گویا جهت تسلط بیشتر بر روانخوانی ، ترتیل ، تجوید […]
۱۳۹۴-۰۶-۱۹

بازی پرورش مغز و حافظه