تندخوانی شهرستان جهرم

2015-09-10

بازی پرورش مغز و حافظه

2015-09-14

متقاضیان

کانال خبری دوره تندخوانی PH.R در تلگرام https://telegram.me/phrsir
2015-09-24

زهرا زارعیان 3893 کلمه در دقیقه درک مطلب50%