سرعت خواندن

2016-12-26

کلیپ های تمرین چشمی

2016-12-26

فرانمود

2016-12-26

بازیهای تقویت حافظه

2018-07-07

The Brain: A Human Machine

نقش سلول نورون neuron ظرف اندیشه و تفکر و مغز ما نهایت و اندازه ای ندارد بی نهایت توسعه دارد اما تا زمانی که چون چشمه […]