کانال تندخوانی

2015-09-02

زهرا کارگر

زهرا کارگر هنر آموز دوره تند خوانی رکورد 270 کلمه در 15 ثانیه با 50 % درک مطلب