آدام

2018-05-26

رکورد داران تندخوانی جهان

﷽ رکورد داران جهانی تندخوانی به ترتیب 1- سین آدام آمریکا 2-کجتیل گونارسون نروژ 3 واندا نورس انگلستان 4-کریس وان آلن هلند 5-میتیم ناکورک هلند 6-لوک […]